جلسات و همایش ها

مراسم بزرگداشت روز حمل و نقل شرکت حمل و نقل توکا،حمید عصارزادگان
مراسم بزرگداشت روز حمل و نقل شرکت حمل و نقل توکا،حمید عصارزادگان
مراسم بزرگداشت روز حمل و نقل شرکت حمل و نقل توکا،حمید عصارزادگان
بازدید مدیرعامل محترم حمل و نقل توکا  جناب آقای حمید عصارزادگان از گمرک اختصاصی
img6
بازدید مدیرعامل محترم حمل و نقل توکا  جناب آقای حمید عصارزادگان از تعمیرگاه
img4
مراسم معارفه مدیرعامل جدید حمل و نقل توکا جناب اقای حمید عصارزادگان
مراسم معارفه مدیرعامل جدید حمل و نقل توکا جناب اقای حمید عصارزادگان
مراسم معارفه مدیرعامل جدید حمل و نقل توکا جناب اقای حمید عصارزادگان
مراسم معارفه مدیرعامل جدید حمل و نقل توکا جناب اقای حمید عصارزادگان
مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت حمل و نقل توکا جناب اقای حمید عصارزادگان
 جلسات و همایش های شرکت حمل و نقل توکا،حمید عصارزادگان

بزرگداشت روز ملی حمل و نقل با حضور مدیر عامل محترم حمل و نقل توکا جناب آقای حمید عصارزادگان